آموزش تخصصی برنامه نویسی - پایگاه داده - وب سایت ( مهندس نقش )

آموزش تخصصی برنامه نویسی و پایگاه داده - راه اندازی وب سایت - انجام پروژه - مشاوره - تولید نرم افزار - آموزش - تدریس - انجام انواع پروژه C#.Net- SQL Server - ASP.Net - CSS - Ajax - Eshop - WorkShop - Hack - Anti Hack - Injection - Web Service - LINQ- WPF - WCF- XML - DBA - IT Master Plan - Programming - Rational Rose - UML - Crystal Report - Project - Design -

آموزش تخصصی برنامه نویسی - پایگاه داده - وب سایت ( مهندس نقش )

آموزش تخصصی برنامه نویسی و پایگاه داده - راه اندازی وب سایت - انجام پروژه - مشاوره - تولید نرم افزار - آموزش - تدریس - انجام انواع پروژه C#.Net- SQL Server - ASP.Net - CSS - Ajax - Eshop - WorkShop - Hack - Anti Hack - Injection - Web Service - LINQ- WPF - WCF- XML - DBA - IT Master Plan - Programming - Rational Rose - UML - Crystal Report - Project - Design -

آموزش تخصصی برنامه نویسی و پایگاه داده - راه اندازی وب سایت - انجام پروژه - مشاوره - تولید نرم افزار - آموزش - تدریس - انجام انواع پروژه C#.Net- SQL Server - ASP.Net - CSS - Ajax - Eshop - WorkShop - Hack - Anti Hack - Injection - Web Service - LINQ- WPF - WCF- XML - DBA - IT Master Plan - Programming - Rational Rose - UML - Crystal Report - Project - Design - Website - Database - Data Mining

طبقه بندی موضوعی

آخرین نظرات

  • ۴ آذر ۹۵، ۰۸:۳۹ - علی
    big LIKE
  • ۱۹ مهر ۹۵، ۱۲:۲۵ - ali
    ok

پیوندهای روزانه

۸ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

معرفی 2 سایت جهت آموزش WPF


http://www.wpf-tutorial.com


http://www.wpftutorial.net

۰ نظر ۲۵ آبان ۹۵ ، ۱۳:۰۲
علی رضا نقش

کتاب الکترونیکی آموزش WPF با توجه به درخواست دانشجویان


دریافت

۱ نظر ۲۵ آبان ۹۵ ، ۱۳:۰۰
علی رضا نقش

کد خواندن یکی ار خانه های DataGrid View


 txt_edit_id.Text =dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[0].Value.ToString();

۰ نظر ۱۲ آبان ۹۵ ، ۱۰:۵۱
علی رضا نقش

cmd_DelStudent.CommandText = "stp_DelStudent";
cmd_DelStudent.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
cmd_DelStudent.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@id", System.Data.SqlDbType.NVarChar));

cmd_DelStudent.Connection = conn;

cmd_DelStudent.Parameters["@id"].Value = txt_dell_id.Text;
conn.Open();
cmd_DelStudent.ExecuteNonQuery();
             

۰ نظر ۱۲ آبان ۹۵ ، ۱۰:۴۹
علی رضا نقش

DataTable dt;
SqlConnection conn = new SqlConnection(_ConnectionString);
SqlCommand cmd_Report = new SqlCommand();
SqlDataAdapter adp_Report = new SqlDataAdapter();


        
cmd_Report.CommandText = "stp_SelectStudent";
cmd_Report.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

cmd_Report.Connection = conn;
adp_Report.SelectCommand = cmd_Report;

dt = new DataTable();
adp_Report.Fill(dt);
dataGridView1.DataSource = dt;

۰ نظر ۱۲ آبان ۹۵ ، ۱۰:۴۶
علی رضا نقش
SqlConnection conn = new SqlConnection(_ConnectionString);
SqlCommand cmd_AddStudent = new SqlCommand();

        
cmd_AddStudent.CommandText = "stp_Addstudent"; // نام SP
cmd_AddStudent.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

cmd_AddStudent.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@id", System.Data.SqlDbType.Int));
cmd_AddStudent.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@name", System.Data.SqlDbType.NVarChar));
cmd_AddStudent.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@family", System.Data.SqlDbType.NVarChar));
cmd_AddStudent.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@tell", System.Data.SqlDbType.NVarChar));
cmd_AddStudent.Parameters.Add(new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@address", System.Data.SqlDbType.NVarChar));

cmd_AddStudent.Connection = conn;

cmd_AddStudent.Parameters["@id"].Value = txt_id.Text;
cmd_AddStudent.Parameters["@name"].Value = txt_name.Text;
cmd_AddStudent.Parameters["@family"].Value = txt_family.Text;
cmd_AddStudent.Parameters["@tell"].Value = txt_tell.Text;
cmd_AddStudent.Parameters["@address"].Value = txt_address.Text;

conn.Open();
cmd_AddStudent.ExecuteNonQuery();

۰ نظر ۱۲ آبان ۹۵ ، ۱۰:۴۰
علی رضا نقش

نمونه برنامه نرم افزار paint با سیشارپ


دریافت

۰ نظر ۱۲ آبان ۹۵ ، ۱۰:۲۹
علی رضا نقش

کلاس naghsh dbConnect جهت استفاده دانشجویان دوره ها


البته این ورژن 1 این کلاس می باشد که نسخه های پیشرفته آن در دروره ورکشاپ ارایه می گردد


دریافت

۰ نظر ۱۲ آبان ۹۵ ، ۱۰:۲۶
علی رضا نقش