آموزش تخصصی برنامه نویسی - پایگاه داده - وب سایت ( مهندس نقش )

آموزش تخصصی برنامه نویسی و پایگاه داده - راه اندازی وب سایت - انجام پروژه - مشاوره - تولید نرم افزار - آموزش - تدریس - انجام انواع پروژه C#.Net- SQL Server - ASP.Net - CSS - Ajax - Eshop - WorkShop - Hack - Anti Hack - Injection - Web Service - LINQ- WPF - WCF- XML - DBA - IT Master Plan - Programming - Rational Rose - UML - Crystal Report - Project - Design -

آموزش تخصصی برنامه نویسی - پایگاه داده - وب سایت ( مهندس نقش )

آموزش تخصصی برنامه نویسی و پایگاه داده - راه اندازی وب سایت - انجام پروژه - مشاوره - تولید نرم افزار - آموزش - تدریس - انجام انواع پروژه C#.Net- SQL Server - ASP.Net - CSS - Ajax - Eshop - WorkShop - Hack - Anti Hack - Injection - Web Service - LINQ- WPF - WCF- XML - DBA - IT Master Plan - Programming - Rational Rose - UML - Crystal Report - Project - Design -

آموزش تخصصی برنامه نویسی و پایگاه داده - راه اندازی وب سایت - انجام پروژه - مشاوره - تولید نرم افزار - آموزش - تدریس - انجام انواع پروژه C#.Net- SQL Server - ASP.Net - CSS - Ajax - Eshop - WorkShop - Hack - Anti Hack - Injection - Web Service - LINQ- WPF - WCF- XML - DBA - IT Master Plan - Programming - Rational Rose - UML - Crystal Report - Project - Design - Website - Database - Data Mining

طبقه بندی موضوعی

آخرین نظرات

  • ۴ آذر ۹۵، ۰۸:۳۹ - علی
    big LIKE
  • ۱۹ مهر ۹۵، ۱۲:۲۵ - ali
    ok

پیوندهای روزانه

نمونه برنامه نرم افزار paint با سیشارپ


دریافت

۰ نظر ۱۲ آبان ۹۵ ، ۱۰:۲۹
علی رضا نقش

کلاس naghsh dbConnect جهت استفاده دانشجویان دوره ها


البته این ورژن 1 این کلاس می باشد که نسخه های پیشرفته آن در دروره ورکشاپ ارایه می گردد


دریافت

۰ نظر ۱۲ آبان ۹۵ ، ۱۰:۲۶
علی رضا نقش

LTRIM ( character_expression )

فضا های خالی عبارت را از سمت چپ حذف میکند

RTRIM ( character_expression )

عکس تابع بالایی عمل میکنه

UNICODE ( ‘ncharacter_expression’ )

کد کاراکتر (و یا اولین کارکتر عبارت) داده شده را برا ساس استاندارد یونیکد برمیگرداند

۰ نظر ۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۱:۲۱
علی رضا نقش

LEFT ( character_expression , integer_expression )

N کاراکتر از سمت چپ پارامتر اول را بر میگرداند (n همان پرامتر دوم است)

RIGHT ( character_expression , integer_expression )

مثل تابع بالایی فقط از سمت راست

LEN ( string_expression )

تعداد کارکتر های عبارت وارد شده را برمیگرداند

LOWER ( character_expression )

کاراکتر های عبارت وارد شده رو به کارکتر کوچک معادل تبدیل میکند

UPPER ( character_expression )

برعکس تابع بالایی


۰ نظر ۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۱:۲۱
علی رضا نقش

توابع رشته ای در اسکیوال سرور ( CHARINDEX  )


CHARINDEX ( expression1 ,expression2 [ , start_location ] )

پیدا کردن و برگرداندن مکان عبارت اول در عبارت دوم اگه پیدا نکرد صفر (بصورت دیفالت از ابتدای عبارت دوم شروع به جستجو میکنه که قابل تغییره با پارامتر سوم تابع)


SELECT Charindex ('test','my site name is test')

۰ نظر ۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۱:۱۶
علی رضا نقش

توابع رشته ای در اسکیوال سرور (  ASCII  و   CHAR  )

ASCII ( character_expression )

کد اسکی یک کاراکتر رو برمیگردونه و اگر یک عبارت رشته ای وارد کنیم کد اسکی سمت چپی ترین کاراکتر اون رشته رو برمیگردونه و خروجی اون یک عدد از نوع int هست

CHAR ( integer_expression )

دقیقا عکس تابع بالا عمل میکنه و کاراکتر متناظر با کد اسکی وارد شده رو برمیگردونه

۰ نظر ۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۱:۱۴
علی رضا نقش

مثالی برای عملگر LIKE در Stored Procedure


CREATE PROCEDURE [dbo].[SearchCustomers]
      @SearchTerm NVARCHAR(30)
AS
BEGIN
      SET NOCOUNT ON;

      SELECT CustomerID
,ContactName
      FROM Customers
      WHERE ContactName LIKE '%' + @SearchTerm + '%'
END

۰ نظر ۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۱:۰۷
علی رضا نقش

جدا کردن رشته بین دو کاراکتر جدا کننده در SQL Server

DECLARE @temp table(id int, name varchar(50))
insert into @temp(id,name)
values(1,'Baran,Bozorgmehr'),
(2,'Hami,Raad'),
(3,'Nima,Sadr')

Select id
,LEFT(name, CHARINDEX(',', name) - 1) AS Firstname
,REPLACE(SUBSTRING(name, CHARINDEX(',', name), LEN(name)), ',', '') AS Lastname
from @temp

۱ نظر ۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۱:۰۱
علی رضا نقش

نرم افزاری برای باز کردن DLL ها و فایل های EXE ...


به زودی در سامانه برای دانلود گذاشته می شود

۱ نظر ۱۹ مهر ۹۵ ، ۱۲:۱۵
علی رضا نقش

تعدادی DLL و UserControl  کاربردی ( برای تست و استفاده توسط دانشجویان )


به زودی در سامانه برای دانلود گذاشته می شود

۰ نظر ۱۹ مهر ۹۵ ، ۱۲:۱۴
علی رضا نقش